Polityka Prywatności
serwisu www.ratomedica.pl

 

[I] Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem: https://ratomedica.pl (zwany dalej „Serwisem”) oraz korzystania przez Serwis z plików cookies.
 2. Celem Polityki prywatności jest umożliwienia użytkownikowi Serwisu (zwanym dalej: „Użytkownikiem”) zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez administratora w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, a także z przysługującymi Użytkownikom prawami.

[II] Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem jest Plus Raty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-568), ul. Wierzbięcice 44a, telefon: +48 61 8345462, e-mail: rodo@plusraty.pl, będący właścicielem Serwisu (zwany dalej „Administratorem”).

[III] Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przywiązuje wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis. Administrator nie dokonuje identyfikacji Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego lub jednej z form kontaktu wskazanej w zakładce KONTAKT, Administrator przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe w celu udzielenie odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza lub jednego ze wskazanych tam kanałów komunikacji – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

[IV] Przekazywanie danych osobowych

 1. W przypadku przekazania przez Użytkowników, Administratorowi danych osobowych za pośrednictwem formularza lub kanałów komunikacji wskazanych w zakładce KONTAKT, dane te mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, które dostarczają oraz serwisują narzędzia IT z których korzystamy lub firmom hostingowym. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.
 2. W pozostałym zakresie Administrator nie przekazuje osobom trzecim jakichkolwiek danych Użytkowników.
 1. Nie będziemy również przekazywać danych osobowych Użytkowników do państw położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie) ani do organizacji międzynarodowych.

[V] Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i korzystania z Serwisu

 1. Celem Administratora jest zapewnienie ochrony Użytkownikom.
 1. Administrator dba o to by dane osobowe Użytkowników były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL).

[VI] Okres przechowywania danych osobowych

W zakresie danych osobowych pozyskanych w drodze formularza kontaktowego lub kontaktu za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji wskazanych w zakładce KONTAKT, dane te będziemy przechowywać przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy.

[VII] Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, może żądać  sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 3. Z uwagi na to, że przetwarzamy dane osobowe Użytkowników na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

[VIII] Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie

Decyzje podejmowane na podstawie danych osobowych Użytkowników nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania.

[IX] Pliki cookies i inne technologie

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), przy czym nie są one wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach ani śledzenia ich nawigacji. Stosowane w Serwisie pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
 2. Serwis wysyła pliki cookies do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je w urządzeniach, z których korzysta Użytkownik (komputer, tablet, smartphone, smartwatch, inne) lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych. Tego rodzaju pliki, składają się z ciągów znaków, będących zakodowanymi informacjami na temat aktywności w Serwisie. Pliki cookies wykorzystujemy w celu analizy sposobu użytkowania naszego Serwisu. Nie zawierają one danych pozwalających na ustalenie tożsamości Użytkowników. Służą Administratorowi do ułatwiania korzystania z Serwisu, w szczególności zapamiętywania ustawień, takich jak układ strony. Pozwalają również tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin i lepiej rozumieć sposób w jaki funkcjonuje Serwis, co umożliwia jego stałe ulepszanie.
 1. Pliki cookies będą umieszczane na urządzeniu Użytkownika wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na ich zapisywanie, poprzez kliknięcie w baner na stronie Serwisu.
 2. Jeżeli po zakończeniu odwiedzin Serwisu Użytkownik chciałby skasować pliki cookies, może to zrobić korzystając z ustawień swojej przeglądarki. Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych można znaleźć pod podanymi niżej linkami:
 • przeglądarka Internet
 • przeglądarka Microsoft Edge
 • przeglądarka
 • przeglądarka
 • przeglądarka
 • przeglądarka
 1. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą utrudnić korzystanie za wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 2. Ponadto, Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujący sposób:
 • Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Serwis źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi w ramach skorzystania z zakładki Kontakt i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów.

 • Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu, w celu umożliwienia przez Serwis oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, w ramach skorzystania z zakładki Kontakt i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 • Google Remarketing (cookies)

Google Remarketing wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu, aby móc personalizować reklamy w swoich usługach (np. w wyszukiwarce). Google Używa też plików cookie do celów reklamowych poza stronami Google.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi w ramach skorzystania z zakładki Kontakt i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

[X] Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, między innymi z powodu zmian prawnych, warunków technologicznych funkcjonowania Serwisu oraz wprowadzenia wyższego standardu bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.

[XI] Kontakt

We wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz  danych osobowych zachęcamy do kontakt za pośrednictwem e-mail na adres: rodo@plusraty.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań.